top of page
Privacy Verklaring De HuidAcademie B.V.

Versie 01-01-2019

 

De HuidAcademie B.V., gevestigd aan Frisselsteinstraat 8, 5461 AD, Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is mede van toepassing op het gebruik van de website www.dehuidacademie.nl.

 

Contactgegevens:

https://www.dehuidacademie.nl

Frisselsteinstraat 8, 5461 AD, Veghel

Telefoon: +31 (0)413 820 207

KvK: 56594739

Ir. J. Bastiaans is de Functionaris Gegevensbescherming van De HuidAcademie B.V. en is te bereiken via info@dehuidacademie.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De HuidAcademie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch of tijdens een consultatie of behandeling bij De HuidAcademie B.V..

- Foto’s genomen tijdens consultaties en behandelingen (voor-, voortgang- en na-foto’s).

- Gegevens over uw activiteiten op onze websites

- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jc-imp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De HuidAcademie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen bij u af te leveren en diensten/behandelingen uit te voeren

- De HuidAcademie B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- De HuidAcademie B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De HuidAcademie B.V. neemt géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De HuidAcademie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Nieuwsbrieven -> Zo lang niet is uitgeschreven. Na uitschrijving wordt binnen een jaar alle betreffende persoonlijke informatie automatisch verwijderd.

Aankopen/behandelingen -> Tot 7 jaren na het jaar waarin de aankoop is gedaan, dan wel de behandeling is uitgevoerd, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarna wordt alle betreffende persoonlijke informatie automatisch verwijderd. De aankoophistorie wordt geanonimiseerd bewaard t.b.v. analysedoeleinden.

Cliëntdossiers: Zo lang u klant bent en tot 5 jaren na het jaar waarin de klantrelatie is beëindigd. Daarna worden deze automatisch verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De HuidAcademie B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De HuidAcademie B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Verder zal De HuidAcademie B.V. uw persoonsgegevens niet met derden delen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De HuidAcademie B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De HuidAcademie B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Googly Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

StatCounter

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Facebook (Pixel)

Functie: Meten effectiviteit advertenties

Bewaartermijn: 7 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De HuidAcademie B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jc-imp.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

De HuidAcademie B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Voor de volledigheid: Bovenstaand aanpassings- en verwijderrecht is niet van toepassing op de informatie die noodzakelijk was voor een inmiddels voltooide aankoop.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De HuidAcademie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dehuidacadmie.nl

bottom of page